UNIQUE CONTROL SYSTEM

 חברת יניב הנדסה שואפת לשיפור מתמיד
 ומצוינות תפעולית בתהליכי העבודה  מקבלת צו עבודה ועד מסירת מפתח למזמין.

כדי לעמוד ביעדי החברה ובאתגרים
עימם אנו מתמודדים בענף בכלל ובכל פרויקט בפרט, יישמנו את מתודולוגית, בנייה רזה LEAN CONSTRUCTION

 

בין המשאבים היקרים והמאתגרים בכל פרויקט, משאב הזמן, על כן באמצעות הטמעת LC נכחנו לגלות כיצד ניתן לצמצם בזבוזים בתהליך, כגון –שינוע מיותר, כ"א עודף, המתנה לחומרים, עבודות חוזרות , הזרמת מידע והרשימה עוד ארוכה .

אימוץ והטמעה של גישה זו , יצרה עבור כלל החברה שינוי בדפוס החשיבה ושינוי תרבותי בהרגלי העבודה המאופיינים בענף ומיקוד בראיית הלקוח. תוצאה ישירה, שליטה בזרימה מידע, שמירה והקפדה על איכות הביצוע, יציבות בניהול הפרויקטים ועלייה בפריון.

חלק מהפעולות שנקטנו לשינוי: הקמנו מערך בקרה בתהליך בכל שלב בניהול הפרויקט, האצלת סמכויות לעובדים להנחיל שיפורים, נטרלנו פעולות שלא יוצרות ערך, עברנו מניהול פרויקט בשיטת דחיפה לשיטת משיכה, חיזוי לבעיות ומניעתן בזמן, כל זאת אופיינו בכלים הטכנולוגיים המיוחדים לשיטות העבודה של חברת יניב הנדסה .